fbpx

Regulamin

Regulamin sprzedaży bloga Jak Zostać Programistą (jakzostacprogramista.pl)

I. Najważniejsze informacje dot. Serwisu

1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej jakzostacprogramista.pl zwanej dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Serwis prowadzi Paweł Potocki – właściciel firmy Kompania Handlowa Potoccy – Paweł Potocki zwany dalej Sprzedawcą. Kontakt e-mail: marta@jakzostacprogramista.pl .

3. Podstawowe pojęcia:

1) Produkt – streaming video lub audio, plik video lub audio, e-book, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.

2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku.

3) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

4) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Najważniejsze informacje dot. zakupu płatnych Produktów

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.

2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.

3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

Jak mogę dokonać zakupu?

5. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.

6. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: jakzostacprogramista.pl .

7. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:

1) Wybrać Produkt, który chce się kupić.

2) Uzupełnić formularz zamówienia.

3) Potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt.

4) Dokonać płatności.

Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt?

8. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

9. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem

10. W przypadku zakupu Usługi audytu on-line, audyt zostanie przeprowadzony po dostarczeniu przez Użytkownika dokumentu, którego audyt dotyczy na adres marta@jakzostacprogramista.pl .

11. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z marta@jakzostacprogramista.pl . Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.

12. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

Kiedy mogę złożyć reklamacje?

13. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.

14. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.

15. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: marta@jakzostacprogramista.pl .

16. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

17. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

III. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę wysyłki newslettera.

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera?

2. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę wysyłki newslettera. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

IV. Warunki techniczne dot. produktów odpłatnych i nieodpłatnych usług i produktów nieodpłatnych:

1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z przeglądarką internetową i dostępnem do Internetu i poczty e-mail.

2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

3. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych.

V. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dot. prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:

1) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail na adres marta@jakzostacprogramista.pl podając nazwę usługi/produktu, termin zakupu, imię, nazwisko i inne dane pozwalające na identyfikację. 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.

4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Kompania Handlowa Potoccy – Paweł Potocki.. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w polityce prywatności.

LinkedIn
Share